...

Łomża

Białystok

Olsztyn

Suwałki

Giżycko

OWS

Ogólne warunki współpracy

Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży” (zwane dalej: „OWS”) regulują stosunki cywilno-prawne pomiędzy stronami w zakresie obrotu handlowego wszelkimi towarami będącymi aktualnie w ofercie firmy RZOŃCA Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (zwana dalej: „Sprzedawcą”, bądź też „Sprzedającym”). Przez Kupującego, bądź zamiennie Zamawiającego rozumie się nabywcę towarów Sprzedawcy na podstawie niniejszych OWS.

1. Zakres współpracy

 1. Niniejsze OWS stanowią integralną część ofert, umów o współpracy i dostaw zawieranych/realizowanych przez Sprzedawcę. Niniejsze OWS unieważniają wszelkie poprzednie warunki sprzedaży i umowy ramowe/wstępne. Niniejsze OWS są jedynymi warunkami, które mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, o ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej.
 2. OWS dotyczą wszelkich towarów będących aktualnie w ofercie Sprzedawcy.
 3. Akceptacja niniejszych warunków następuje poprzez podpisanie umowy o współpracy, faktury i/lub odbioru towaru oraz poprzez złożenie zamówienia zgodnie z § 2 pkt. 1 poniżej.
 4. Warunki zawarte w OWS wiążą strony zarówno w przypadku jednorazowej umowy sprzedaży jak i w trakcie trwania stałej umowy o współpracy.
 5. Zaniechanie przez Sprzedawcę dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek uchybienia lub naruszenia niniejszych OWS nie oznacza zrzeczenia się dochodzenia roszczeń z tego tytułu, ani zrzeczenia się dochodzenia roszczeń z tytułu kolejnych przypadków naruszenia tego samego lub innego OWS.
 6. W przypadku zawarcia umowy z osobą będącą konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, postanowienia OWS mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają uregulowań odmiennych. W powyższym zakresie jeżeli którekolwiek z postanowień OWS jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku w miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia OWS do praw i obowiązków stron umowy sprzedaży zawartej z konsumentem zastosowanie mają, wprost lub odpowiednio, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane osobiście w oddziałach Sprzedającego lub w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej.
 2. Zamówienie musi jednoznacznie określać towary, ilości, termin realizacji i inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Zamówienie jest wiążące dla Sprzedawcy tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zostanie przez niego potwierdzone pisemnie, bądź też za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia przez Kupującego.
 5. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.
 6. Zwrot części bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia nastąpi wyłącznie w przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia.
 7. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia w częsci lub całości tylko i wyłacznie po ówczesnym uzyskaniu pisemnej zgody od Sprzedającego.
 8. W przypadku nieuzyskania zgody na rezygnację z zamówienia i/lub nie odebrania zamówionych towarów przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego równowartością poniesionych kosztów. Na tą okoliczność Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę obciążającą.

3. Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia w uzgodnionym z Kupującym terminie.
 2. O wszelkie zmiany zamówienia Kupujący wnioskuje na piśmie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji złożonego zamówienia przy jednoczesnym określeniu terminu odbioru przez Kupującego pozostałej części zamówionych towarów.
 4. Realizacja zamówienia następuje poprzez wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży/towaru.
 5. Kupujący jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ilości i jakości wydanych/dostarczonych towarów w momencie wydania, potwierdzając ten fakt na kopii dokumentu wydania lub faktury.
 6. Potwierdzenia odbioru winna dokonać upoważniona przez Zamawiającego osoba poprzez umieszczenie na w/w dokumencie czytelnego podpisu.
 7. Braki ilościowe i jawne wady jakościowe stwierdzone przy odbiorze z magazynu Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany zgłosić natychmiast.
 8. Stwierdzone różnice ilościowe i jawne wady jakościowe, w przypadku dostaw do Kupującego poprzez przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie, zgłosić poprzez sporządzenie protokołu przy udziale przewoźnika z dokładnym opisem różnic ilościowych bądź też wad jakościowych. Fakt ten Kupujący winien też odnotować na kopii dowodu dostawy lub kopi dokumentu wydania.
 9. W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar nie sprawdziwszy jego stanu oraz ilości, albo nie zgłosił przewoźnikowi pisemnych zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia, domniemywa się, że otrzymał towar w stanie spisanym w dowodzie dostawy lub dokumencie wydania.
 10. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 11. Sprzedawca ma prawo odmowy i nieprzyjęcia zwrotów towaru od Kupującego, jeżeli zwroty te nie były wcześniej uzgodnione i potwierdzone przez Sprzedawcę. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy dostawa jest zgodna z zamówieniem Kupującego.

4. Ceny - płatności

 1. Ceny katalogowe zawarte w cenniku określone są w polskich złotych netto (nie zawierają podatku VAT) loco magazyn Sprzedawcy.
 2. Sprzedaż następuje wg cen katalogowych Sprzedawcy obowiązujących w dniu sprzedaży na warunkach uzgodnionych z Kupującym.
 3. Płatności za faktury dokonywane są w terminie i w sposób wskazany na dokumencie sprzedaży.
 4. Kupującemu nie przysługuje w stosunku do Sprzedawcy prawo potrącenia roszczeń Kupującego wynikających z jakichkolwiek stosunków prawnych z roszczeniami Sprzedawcy o zapłatę ceny sprzedaży towarów objętej umową, do której stosuje się niniejsze OWS.
 5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedawcy lub dzień wpłaty należnej kwoty do kasy Sprzedawcy.
 6. W przypadku opóźnień płatności w stosunku do podanych terminów Sprzedawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienia płatności.
 7. Towar stanowi własność Sprzedającego do momentu całkowitego uregulowania ceny zgodnie z art. 589–591 k.c..
 8. W każdym przypadku braku zapłaty przez Kupującego za dostarczony towar, Sprzedawca może natychmiast odstąpić od umowy, żądać naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niewykonania zobowiązania przez Kupującego, a także wystąpić o zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie towarów. Zwrot towarów odbywa się wówczas na koszt Kupującego.

5. Zwroty towarów

 1. Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego odnośnie rodzaju lub ilości zamawianych towarów przyjmowany będzie do rozpatrzenia jedynie w przypadku powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie zwrotu.
 2. Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego przyjmowany jest w cenie sprzedaży, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości 20 % wartości netto zwracanego towaru bez konieczności wykazania szkody. Jeśli koszty poniesione przez Sprzedawcę związane ze zwrotem towarów przekroczą wartość wskazaną powyżej, Sprzedawca może żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. W przypadku zwrotu towarów nietypowych zamówionych lub wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego ewentualne warunki zwrotu, a w szczególności wysokość potrąceń, określi indywidualnie Sprzedawca.
 3. Zwrot towaru może być przyjęty tylko pod warunkiem dostarczenia do magazyny na koszt Kupującego oryginalnie zapakowanego towaru wraz z wydanymi instrukcjami obsługi, montażu, kartami gwarancyjnymi itp.

6. Odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość zamówienia lub innego zobowiązania Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy Towary objęte są gwarancją, odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi wystawca gwarancji. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Sprzedawca nie uczestniczy również, ani nie pośredniczy w procedurze zgłaszania lub rozpatrywania roszczeń z gwarancji. Jeżeli Sprzedawca będzie posiadał dokument gwarancji dotyczący sprzedawanych Towarów wyda go Kupującemu.
 3. Strony ustalają, że we wzajemnych stosunkach wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady ( §556 – 576 Kc ), w miejsce których wchodzą poniższe uregulowania: Strony zgodnie postanawiają, że w stosunkach wzajemnych obowiązywać będzie tryb reklamacyjny opisany poniżej, do którego nie mają zastosowania przepisy o rękojmi.
 4. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru Towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) z dołożeniem należytej staranności niezwłocznie po otrzymaniu Towarów, nie później jednak niż w dniu ich otrzymania.
 5. Wszelkie niedobory ilościowe dotyczące Towarów nieopakowanych w opakowaniach zbiorczych lub uszkodzenia takich Towarów oraz niedobory liczby opakowań zbiorczych winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego w dniu odbioru/dostawy Towarów, w formie pisemnego protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną przez Kupującego oraz osobę wydającą Towary upoważnioną przez Sprzedawcę pod rygorem braku skutków prawnych zgłoszenia. W protokole Kupujący winien wykazać rozbieżności ilościowe, powołując się na numer zamówienia, na podstawie którego dostawa była realizowana.
 6. Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych lub uszkodzeń Towarów w opakowaniach zbiorczych muszą być zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia odbioru/dostawy Towarów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z załączoną dokumentacją zakupu. W zgłoszeniu Kupujący winien wykazać rozbieżności ilościowe, powołując się na numer zamówienia, na podstawie którego dostawa była realizowana.
 7. W przypadku gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie ubytki (braki ilościowe) oraz/lub uszkodzenia Towarów muszą być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru/dostawy Towarów przez osobę upoważnioną przez Kupującego oraz kierowcę, który świadczył usługę transportową. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym Towarem, a dokumentacją WZ i listem przewozowym.
 8. Reklamacje ilościowe oraz/lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń Towarów winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego na adres realizującej zamówienie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
 9. Dokumenty WZ lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji podpisane przez osobę upoważnioną przez Kupującego, stanowią dla Sprzedawcy dowód przyjęcia danej partii Towaru bez zastrzeżeń ilościowych oraz uszkodzeń.
 10. W przypadku, gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują odbiór Towarów środkami transportu Kupującego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe oraz uszkodzenia Towarów powstałe wskutek niewłaściwego załadunku, transportu, rozładunku oraz/ lub składowania towarów przez Kupującego.
 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego jedynie z tytułu braków ilościowych Towarów oraz uszkodzeń mechanicznych Towarów występujących w nich przed ich wydaniem Kupującemu, jeżeli takie braki lub uszkodzenia wynikają z okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 12. W przypadku występowania uszkodzeń mechanicznych Towarów przysługujące Kupującemu roszczenia z tego tytułu mogą polegać na możliwości żądania wydania zamiast Towarów uszkodzonych Towarów wolnych od uszkodzeń lub odpowiedniego obniżenia ceny. Reklamacje ilościowe oraz/lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towarów Sprzedawca rozpatrywał będzie w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca nie uwzględnił reklamacji.
 13. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych Towarów Sprzedawca wedle swego wyboru może wymienić Towary na wolne od takich uszkodzeń lub odpowiednio obniżyć ich cenę.
 14. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej oraz/lub dotyczącej mechanicznych uszkodzeń towarów, uzupełnienie brakującej ilości oraz/lub wymiana uszkodzonych towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Sprzedawcy oraz Kupującego.
 15. Do terminów o których mowa w punktach 8 i 10 powyżej nie wlicza się odpowiednio dnia doręczenia reklamacji oraz dnia uznania reklamacji.
 16. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.
 17. W przypadku, gdy Towary objęte są gwarancją, odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi wystawca gwarancji. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Sprzedawca nie uczestniczy również, ani nie pośredniczy w procedurze zgłaszania lub rozpatrywania roszczeń z gwarancji. Jeżeli Sprzedawca będzie posiadał dokument gwarancji dotyczący sprzedawanych Towarów wyda go Kupującemu.
 18. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Kupującego o zmieniających się warunkach realizacji zamówienia. Nie zwalnia to Kupującego od obowiązku odebrania zamówienia, chyba że w odpowiednim czasie wniósł zastrzeżenia. W takiej sytuacji Sprzedawca z Kupującym na nowo uzgodnią warunki realizacji lub anulują realizację zamówienia.

7. Ubezpieczenie należności

 1. Sprzedawca, celem zabezpieczenia, może dokonać ubezpieczenia swoich wierzytelności, należnych mu ze strony Kupującego. Kupujący zobowiązany jest wówczas do poddania się procedurze sprawdzającej wymaganej przez Ubezpieczyciela.

8. Siła wyższa

 1. Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego dostawców, upoważniają Sprzedawcę do całkowitego wstrzymania wykonania umów sprzedaży oraz dostaw lub przesunięcia terminu ich wykonania, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania wykonania umów sprzedaży i dostaw z wyżej podanych powodów.
 2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia nadzwyczajne, które są niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do Stron.
 3. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą decyzje co do możliwości dalszej kontynuacji umowy. W przypadku podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Kupującego należności za dostarczone i odebrane towary oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży.

9. Postanowienia końcowe

 1. Nieważność któregokolwiek warunku niniejszych OWS nie wpływa na ważność pozostałych warunków OWS.
 2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Kupującego informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz/lub producentów Towarów, których sprzedaż prowadzi Sprzedawca.
 3. Propozycje, porady i wskazania inne niż zawarte w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz/lub producentów towarów, których sprzedaż prowadzi Sprzedawca, wykorzystywane będą przez Kupującego na jego własną odpowiedzialność.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektowe oraz/lub wykonawcze Kupującego oraz osób trzecich.
 5. Bez pisemnej, pod rygorem nieważności, uprzedniej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw lub obowiązków wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów sprzedaży zawartych między Sprzedawcą, a Kupującym na osoby trzecie.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku w miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia OWS do praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży zastosowanie mają, wprost lub odpowiednio, bezwzględnie obowiązującej właściwe przepisy prawa.
 7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych między Sprzedawcą, a Kupującym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWS do praw i obowiązków Stron zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz/lub inne bezwzględnie obowiązujące stosowne przepisy prawa.
 9. Wszelkie ewentualne spory oraz/lub roszczenia mogące powstać miedzy Stronami w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży, w szczególności wynikających lub związanych z zawarciem, treścią, obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem lub realizacją zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

Nasze oddziały

Znajdziesz nas na terenie województwa podlaskiego w 5 lokalizacjach.

m
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.